Home ÁSZF
PDF 
2015. október 01. csütörtök, 00:00

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A 799.HU WEBTÁRHELY SZOLGÁLTATÁSAIHOZ

 

Szolgáltató adatai

Név: Intellisys Kft
Cím: 2112 Veresegyház, Cserje u. 9
Cégjegyzékszám: 01-09-279985
Adószám:  25524010-2-13

Ügyfélszolgálat: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

1.     A szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma

Szolgáltató domain, webtárhely és email szolgáltatást nyújt előfizető részére.
Webtárhely szolgáltatás esetén Szolgáltató weboldalak és domain nevek üzemeltetését biztosítja Előfizető számára, Szolgáltató szerverén.

Domain szolgáltatás esetén szolgáltató legalább  2db név szervert biztosít előfizető által regisztrált domain nevek adatainak tárolására, és nyilvános feloldhatóságának biztosítására.

Email szolgáltatás esetén szolgáltató előfizető számára email postafiókok email aliasok, email átirányítások létrehozását teszi lehetővé, illetve a postafiókok számlára hozzáférést biztosít pop3, illetve IMAP protokollok  használatával.

A rendelkezésre álló tárhely, email postafiók és egyéb erőforrások mennyiségét a választott díjcsomag tartalmazza.

Szolgáltató szerverén több előfizető postafiókját és webtárhelyét tárolja.
Szolgáltató szervere harmadik fél adatközpontjában van elhelyezve.

Szolgáltató díjmentesen technikai támogatást nyújt a megrendelt szolgáltatás igénybevételéhez.  A díjmentes technikai támogatás nem terjed ki Előfizető tulajdonában levő informatikai eszköz beüzemelésére, vagy szolgáltató általi konfigurálására, kliens programok (email kliensek) beállítására, előfizető weblapjának feltöltésére, vagy bármi nemű módosítására.

1.1.    A szerződés domain regisztrációs szolgáltatás esetén az írásbeli megrendeléssel jön létre.

1.2.    A szerződés email vagy webtárhely szolgáltatás esetén a szolgáltatási díj megfizetése után lép hatályba. A díjfizetés történhet kiállított számla vagy díjbekérő alapján.

2.     A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

2.1.    Szolgáltató köteles a Szerződésben megadott szolgáltatások biztosításának érdekében szükséges minden ésszerű erőfeszítést megtenni.

2.2.    Szolgáltató nem felel azon veszteségekért, vagy bármiféle közvetett vagy közvetlen kárért, amelyeket a szolgáltatások meghibásodása vagy egyéb elégtelensége, vagy Megrendelő magatartása okozott.

2.3.    Szolgáltató jogosult az érvényes árlistában megadott díjakat az Előfizető felé kiszámlázni. A számlázás a tárgyidőszak elején történik.

2.4.    Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a szolgáltatásainak tartalmát és díját, erről azonban legalább 30 nappal a tervezett módosítás előtt tájékoztatni köteles az Előfizetőt e-mail formájában. Előre kifizetett szolgáltatás tartalma és díja csak Előfizető írásos beleegyezésével módosítható.

2.5.    Szolgáltató jogosult  Előfizető egyidejű e-mailben történő értesítésével korlátozni vagy felfüggeszteni a szolgáltatást, amennyiben megrendelő tevékenysége akadályozza vagy veszélyezteti a szolgáltatás folyamatosságát, vagy elérhetőségét a többi ügyfél számára. (pl. túlzott erőforrás-használat, kéretlen levelek, nagy mennyiségű körlevél küldése.)

2.6.    Szolgáltató jogosult Előfizető weboldalának elérését felfüggeszteni, amennyiben a weboldalt feltörik és kéretlen levelek, vírusok, malware, stb. terjesztésére használják. Szolgáltató jogosult az ilyen weboldal felfüggesztését fenntartani, vagy az elérhetőségét korlátozni mindaddig míg Előfizető a megfelelő javítási intézkedéseket meg nem teszi.

2.7.    Szolgáltató jogosult a szolgáltatás felfüggesztésére vagy korlátozására amennyiben Előfizető a számlán vagy díjbekérőn megjelölt fizetési határidőn túl legalább 14 napos késedelembe esik és a szolgáltatás díját e-mailben küldött felszólítást követően sem fizeti meg.

2.8.    A Szolgáltató jogosult az Előfizető személyes adatait nyilvántartásban szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek az Előfizető írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez a törvényi kötelezettség adatszolgáltatásra.

2.9.    Szolgáltató köteles minden ésszerű biztonsági intézkedést megtenni az informatikai rendszerében tárolt, Előfizető tulajdonát képező adatok védelmében, azokat harmadik fél számára nem adhatja át.

2.10.                    Szolgáltató jogosult az Előfizető által elhelyezett weboldalak, adatok elérhetőségét átmenetileg korlátozni, amennyiben szerzői jogok Előfizető általi  megsértése vélelmezhető.  Jogvédett fényképek, logók, márkanevek felhasználása következtében kapott  megkeresések, felszólítások esetén Előfizető egyidejű értesítésével Szolgáltató mérlegelés nélkül jogosult a vitatott állományok elérhetőségét megszüntetni.

3.     Az Előfizető jogai és kötelezettségei

3.1.    Az Előfizető köteles a megrendelt szolgáltatásokat előírásszerűen használni.

3.2.    A szolgáltatás keretében Szolgáltató informatikai rendszerében Előfizető

3.2.1. nem futtathat bármi féle real-time chat alkalmazást

3.2.2. nem futtathat torrent (p2p) alkalmazásokat, szervert vagy klienst;

3.2.3.  nem vehet részt fájlcserélő tevékenységben

3.2.4. nem futtathat játék szervereket

3.2.5. nem tárolhat erotikus vagy pornográf tartalmat

3.2.6. nem tárolhat szerzői jogokat sértő tartalmat.

3.3.    Előfizető teljes körű felelősséget vállal a tárhelyén tárolt adatokkal kapcsolatban, szerzői jogi ügyben történő megkeresés esetén köteles együttműködni Szolgáltatóval a jogvita rendezésének érdekében. Szolgáltató Előfizető beleegyezésének hiányában is jogosult saját hatáskörében  a vitatott tartalmak elérhetőségét korlátozni, illetve azokat rendszeréből eltávolítani.

3.4.    Előfizető nem adhatja tovább Szolgáltató beleegyezése nélkül harmadik fél számára a Szolgáltató által biztosított szolgáltatásokat.

3.5.    Előfizető köteles a Szolgáltató által nyilvántartott adataiban történő változást a változást követő legkésőbb 30 napon belül a Szolgáltatónak bejelenteni.  A Szolgáltató nem terheli felelősség az Előfizető elérhetetlensége esetén bekövetkező károkért (pl. domain név felmondása, vagy tárhely törlése Előfizető elérhetetlensége miatt).

4.     Elállás, Felmondás

4.1.    A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § bekezdés a. és m. pontja alapján Előfizetőt nem illeti meg az elállási és felmondási jog.

5.     A szerződés időtartama, megszűnése

5.1.    A Szerződés határozott időtartamra jön létre.

5.2.    Szolgáltató a szerződés lejárata előtt legalább 10 nappal díjbekérőt vagy számlát bocsát ki, melynek megfizetésével a szerződés meghosszabbodik a számlán jelzett időtartamra, vagy annak hiányában 1 évre, a határozott idejű szerződési formát megtartva.  Az így meghosszabbított szerződésben szereplő jogviszonyt Előfizető és Szolgáltató, mint folytatólagos jogviszonyt kezelik

5.3.    Amennyiben a szolgáltatás lejárati idejéig nem történik meg a következő időszakra kiállított számla vagy díjbekérő kiegyenlítése, úgy a szerződés a szolgáltatás lejárati napját követően automatikusan megszűnik.

5.4.    Szerződés lejáratát követő 30. napon szolgáltató törli a szerződéshez köthető összes adatot (webtárhely, email címek, postafiókok) rendszeréből.

5.5.    Mindkét fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél a jelen Szerződést megszegi.

5.6.    A Szerződés rendes felmondása nem mentesít a felmondás napjáig keletkezett fizetési kötelezettségek alól.

5.7.    Domain szolgáltatás esetén nincs lehetőség szerződés felbontását  követően bármilyen díjvisszatérítésre, függetlenül a szerződés felbomlásának okától.

6.     Egyéb rendelkezések

6.1.    A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések esetén a hatályos magyar Ptk. és más vonatkozó jogszabályok, továbbá a hatályos magyar Internet szabványok alkalmazandók.

7.     Értesítés

7.1.    Az értesítés hivatalos módja az e-mail. A Szolgáltató minden közleményét, értesítését e-mailben küldi Előfizetőnek.

8.     Szolgáltatás díja és fizetési feltételek

8.1.    A szolgáltatás díja a megrendeléskor érvényes árlista alapján kerül kiszámlázásra

8.2.    Szolgáltató megrendeléskor, és minden szolgáltatási periódus elején számlát vagy díjbekérőt bocsát ki, amit a Előfizető banki átutalással teljesít.  Készpénzes fizetésre, vagy postai csekkes befizetésre nincs lehetőség.

8.3.    Domain szolgáltatás esetén ha a domain éves rendelkezésre állási díja nem kerül megfizetésre a szolgáltatás lejárati napjáig (a domain regisztráció évfordulójáig) ,  a domain a lejárati napon felfüggesztésre kerül.

9.     Korlátozás díjtartozás esetén

9.1.    Kiállított számla fizetési határidejének lejárta után Szolgáltató fizetési felszólítást küld az Előfizető részére, fennálló díjtartozásáról.

9.2.    Kiállított számla fizetési határidejének lejárta után 7  nappal, webtárhely, vagy email szolgáltatás esetén Szolgáltató korlátozza a szolgáltatás igénybevételét.

9.3.     Kiállított számla fizetési határidejének lejárta után legalább 30 nappal a Szolgáltató törli a számlán szereplő szolgáltatási tételekhez tartozó összes adatot (email, webtárhely, adatbázis, stb.)

9.4.    A nemzetközi domain nevek transzfere (átregisztrálása más szolgáltatóhoz) díjtartozás esetén nem lehetséges.

9.5.    30 napot nem meghaladó fizetési késedelem esetén Szolgáltató a korlátozott szolgáltatásokat a díjtartozás rendezése után 2 munkanapon belül aktiválja.

9.6.    Szolgáltató a szolgáltatásokhoz tartozó adatokat azok törlése után nem tudja visszaállítani.

10.           Díjcsomag váltás

10.1.Szolgáltatási időszak alatt díjcsomagot módosítani csak nagyobb csomagra lehet, a régi és új díjcsomag m a számlázási időszak fennmaradó idejére vetített különbségének megfizetése után.

10.2.Alacsonyabb díjcsomagra váltani csak az adott szolgáltatási idő lejártát követően van lehetőség.

11.           Vis Major

11.1.Egyik fél sem felel a szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért azon esetekben, amikor a felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés, szervertámadás, hackertámadások, jogosulatlan hozzáférések stb.

11.2.Ha Vis Major esemény miatt a szünetelés időtartama meghaladja a 7 napot bármelyik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

11.3.A teljesített szolgáltatások számlájának kiegyenlítése alól a Vis Major körbe tartozó események nem jelentenek mentességet

 

Domain kereső

Domain Név :
Összes ellenörzése
.hu .eu .com
.net .org .info

Kérdezzen Online!

Weboldal költöztetés

TransferHa nincs megelégedve jelenlegi szolgáltatójával, költöztesse weboldalát hozzánk. Az ezzel járó technikai nehézségekkel ne törődjön, azt mi megoldjuk... :)

JoomlaWatch Stats 1.2.9 by Matej Koval
 

Plesk adminisztrációs felület

799.hu - Parallels PleskA Parallels Plesk világszerte több mint 200.000 szervert, 6 millió domaint és 10 millió postafiókot szolgál ki.
Ezek a számok minket meggyõztek... és Önt?

Céginformáció

Intellisys Kft
2112 Veresegyház, Cserje u. 9
Cégj: 01-09-279985
Tel:  +36-30-860-4201